Contoh surat kuasa pengambilan ijazah

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:
Nama        : Sevia andining  tyas
Pekerjaan        : Karyawan BTPN Syariah cabang panarukan
Telepon        : 082338863834
Alamat        : Sukosari Lor 004 / 001
Kecamatan     : Sukosari

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE – 1,memberikan KUASA kepada :
Nama lengkap     : Kustiyah
Pekerjaan         : Guru
Telepon        : 085236169004
Alamat        : Sukosaro lor 004 / 001
Kecamatan     : Sukosari

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE -2 untuk mengambil IJAZAH milik PIHAK KE- 1 dengan nomor ijazah NO DN-05 ma 0134977.
Dikarenakan PIHAK KE -1 berhalangan hadir pada jadwal yang sudah ditentukan untuk pengambilan ijazah.
Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

                        Bondowoso,24 Januari 2016

Yang diberi kuasa,


                           Yang memberi kuasa,

        Kustiyah

                                   Sevia andining tyas

Share:

No comments:

Post a Comment

Populer Artikel